GDPR

WHISTLEBLOWING

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Při činnostech společnosti Amagasaki Pipe Czech, s.r.o. (APCZ) dochází ke zpracovávání osobních údajů. Společnost přijala v souladu s nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů příslušná opatření na ochranu poskytnutých osobních údajů. Při jakémkoliv zpracování osobních údajů Vám včas podáme bližší informace.

KAMEROVÉ ZÁZNAMY

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE PRO DODAVATELE

Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. byl upraven vnitřní oznamovací systém, který v naší společnosti funguje od počátku jejího působení. Vnitřní oznamovací systém slouží k oznamování možného protiprávního jednání:

 • O jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu a zároveň jímž dle oznamovatele došlo k ohrožení nebo poškození veřejného zájmu v oblastech uvedených ve směrnici (například v oblasti zadávání veřejných zakázek, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele nebo ochrany životního prostředí či ochrany finančních zájmů Evropské unie).

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

 

Při získávání podkladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

 

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

 

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Jak lze podat oznámení?

1) interně

 • telefonicky na číslo +420 377 517 112 nebo +420 377 517 113
 • emailem: whistleblowing@amagasaki-pipe.cz
 • písemně na adresu: 
  Amagasaki Pipe Czech, s.r.o.
  Japonská 461
  331 44 Kožlany
  Obálka musí být označena slovy "Neotvírat – k rukám manažera GA" a odeslána doporučeně.
 • osobně (po předchozí domluvě na výše uvedeném tel. čísle)
  Pověřenou osobou, která bude oznámení přijímat a prošetřovat je manažer GA.

2) externě

Co se děje po podání oznámení?

 • Pověřená osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu platné legislativy a o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
 • Pověřená osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,
 • O výsledku prošetření a o navržených opatřeních vyrozumí pověřená osoba oznamovatele do 30 dnů od vyrozumění o přijetí oznámení.

Jak naše společnost zpracovává osobní údaje obsažené v oznámení nebo jak zachovává režim důvěrnosti?

 • Bližší informace o zpracování osobních údajů naší společností jsou uvedeny výše.
 • Důvěrnost informací je zajištěna zavedením vnitřního oznamovacího systému, kde oznámení zpracovává výhradně jedna osoba. Listinné dokumenty související s touto agendou jsou proti vniknutí zabezpečeny mechanickými prostředky. Elektronická komunikace skrze e-mailovou adresu whistleblowing@amagasaki-pipe.cz je zabezpečená a přístup do ní mají výhradně pouze manažer GA a manažer HR.

Informace pro oznamovatele může nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti: Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz), která je součástí stránky Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz).

©Amagasaki Pipe. všechna práva vyhrazena.